Het platform voor hergebruik van bouw-, civiele en groene materialen.

Wie circulair denkt, bouwt aan de toekomst.

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Adverteerder: natuurlijke- of rechtspersoon die een advertentie plaatsen op de Website;
b. Advertentie: een (online) advertentie op de Website van bouwmaterialen en aanverwante zaken;
c. AV BOOT 2016: de algemene voorwaarden van BOOT, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30159072;
d. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige set gebruiksvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30159072;
e. Diensten: de diensten die BOOT via de Website levert;
f. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die de Website bezoekt;
g. BOOT: de besloten vennootschap BOOT organiserend ingenieursbureau B.V., gevestigd aan de Plesmanstraat 5, 3905 KZ te Veenendaal, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30159072.
h. Website: de website op de domeinnaam www.marktplaats.insert.nl, welke is uitgegeven en het eigendom is van BOOT.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van de Website door bezoeker.
 2. BOOT is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De wijziging zal via de Website bekend worden gemaakt. BOOT adviseert de Gebruiker geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.
 3. BOOT is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Gebruiker en een Adverteerder tot stand komt. BOOT garandeert niet dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen.
 4. Op elk aanbod van BOOT en op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen BOOT met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, zijn de AV BOOT 2016 van toepassing.
 5. Op grond van de AV BOOT 2016 zijn op de door BOOT te verrichten ingenieurswerkzaamheden “De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening, juli 2013”. Ingeval van tegenstrijdigheid met de AV BOOT 2016, prevaleren de AV BOOT 2016.
 6. De AV BOOT 2016 en De Nieuwe Regeling 2011 (versie juli 2013) liggen ter inzake op het hoofdkantoor van BOOT te Veenendaal en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 7. Mocht enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Gebruiksvoorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Gebruik

 1. Het is niet toegestaan de Website in strijd met het in de Gebruiksvoorwaarden vastgelegde wijze te gebruiken.
 2. Op de databank met Advertenties op de Website rust het databankrecht van BOOT.
 3. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 10 Advertenties of 10 hyperlinks naar Advertenties.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van BOOT is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
 5. Het is Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Adverteerders te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
 6. Indien BOOT aanwijzingen en/of klachten ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden, dan is BOOT gerechtigd alle (veiligheids)maatregelen te treffen die zij nodig acht.

Artikel 4. Advertentie

 1. Indien een Adverteerder een Advertentie wenst te plaatsen op de Website, dan dient hij hiervoor contact op te nemen met BOOT. Waarna BOOT een aanbod zal doen met de prijs en de duur van de Advertentie.
 2. Tussen de Adverteerder en BOOT komt een advertentieovereenkomst tot stand indien Adverteerder het aanbod van BOOT aanvaardt.
 3. BOOT stelt regels vast waaraan de Advertentie moet voldoen en informeert Adverteerder hierover. Deze regels kan BOOT op ieder moment wijzigen.
 4. BOOT kan zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het plaatsen van een Advertentie weigeren.
 5. BOOT bepaalt de wijze waarop de Advertentie wordt geplaatst en neemt daarbij de door Adverteerder kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 6.  Adverteerder accepteert dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website deze is, zonder bijkomende diensten of services van BOOT, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 7. BOOT geeft geen garantie dat de Advertentie en/of de resultaten van de Advertentie voldoen aan de verwachtingen van de Adverteerder. Het plaatsen van een Advertentie kan enkel worden aangemerkt als een inspanningsverplichting.
 8.  Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij BOOT daarvoor toestemming heeft gegeven.
 9. BOOT baseert zich bij de plaatsing van een Advertentie op de door Adverteerder verstrekte informatie, afbeeldingen, tekeningen, gegevens en bestanden. De juistheid van deze informatie en bestanden is dan ook de verantwoordelijkheid van Adverteerder.
 10.  Adverteerder verklaart dat de door hem aangeleverde informatie, zoals hierboven omschreven, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden bevat tenzij hij daarvoor toestemming heeft.
 11. BOOT kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden, daaronder begrepen het herplaatsen van de Advertentie of verwijzen naar de Advertentie op websites van derden, gedrukte media of video’s.
 12. Door het plaatsen van de Advertentie wordt aan BOOT een automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden.

Artikel 5. Website

 1. BOOT kan niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
 2. Ook kan BOOT niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
 3. BOOT zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van de Website waardoor het kan voorkomen dat de Website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld.
 4. BOOT geeft geen garanties met betrekking tot de werking van de Website op de computer(besturing)systemen van de Gebruiker respectievelijk Adverteerder
 5. De Website kan verwijzingen naar de websites van derden bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). BOOT heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien de Gebruiker vragen heeft over deze regels van websites van derden, dan dient Gebruiker zich tot die derden te wenden.
 6. BOOT kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, door overmaking op een door BOOT aangewezen bankrekening.
 2. Indien Adverteerder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Adverteerder.

Artikel 7. Privacybeleid

 1. Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruikeruitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, conform het privacy statement zoals weergegeven op de Website.
 2. De Gebruiker kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van BOOT zijn opgeslagen en/of verzoeken de gegevens te verwijderen.
 3. BOOT spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. BOOT sluit, voor zover dit wettelijk is toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
  a. het gebruik van de Website;
  b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  c. onjuiste informatie in Advertenties en/of op de Website;
  d. het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website;
  e. afname van producten van derden (Adverteerders) of gebruik van gekochte producten via de Website;
  f. wijzigingen in of op de Website.
 2. BOOT is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van overmacht.
 3.  Indien BOOT om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van BOOT in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering volgt is de aansprakelijkheid van BOOT beperkt tot maximaal € 5.000,–.
 4. Aansprakelijkheid van BOOT voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Adverteerder is uitgesloten.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker of Adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BOOT meldt. Iedere vordering tot
  schadevergoeding tegen BOOT vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Iedere Gebruiker en/of Adverteerder vrijwaart BOOT voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
  a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
  b. het gebruik van via de Website gekochte producten;
  c. het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
  d. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie.

Artikel 9. Overige

 1. BOOT is te allen tijde gerechtigd om de Website, alsmede haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde.
 2. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht.
 3. Als een geschil voortvloeit uit de Gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend de rechtbank Utrecht bevoegd zijn.